امروز : دو شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
 • 1393/11/10
  VITAMIN E INDUCED MELATONIN SECRETION IN DIABETIC RATS
  S. Salami, M.H. Khadem-Ansari, A. Shirpoor. VITAMIN E INDUCEDMELATONIN SECRETION IN DIABETIC RATS: NEW ASPECT OFVITAMIN E –MELATONIN COLLABORATION. Clin Chem Lab Med2007; 45, Special Supplement, pp S1 ...
  1393/11/10
  THE ASSESSMENT OF GINGER TRIGGERED MELATONIN
  M.H. Khadem-Ansari, A. Shirpoor, S. Salami. THE ASSESSMENT OFGINGER TRIGGERED MELATONIN SECRETION INSTREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS. Clin Chem Lab Med2007; 45, Special Supplement, pp S1 – S473.
  1393/11/10
  International Breast Cancer Congress
  محمد حسن خادم انصاري، فرخ قوام. مطالعه 8-ایزوپروستان و لیپید هیدروپراکسید دربیماران سرطان سینه در مراحل یک و چهارInternational Breast Cancer Congress 23-25 Feb 2007, Shahid Beheshti